ریاست جمهوری

مجلس شورای اسلامی

قوه قضاییه

سازمان بازرسی کل کشور

مجمع تشخیص مصلحت

وزارت امور خارجه

وزارت فرهنگ و ارشاد

وزارت راه و ترابری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

امور اقتصادی و دارایی

بازرگانی

تعاون

جهاد کشاورزی

بهداشت و درمان

آموزش و پرورش