رحیم آبادبه گزارش خبرنگار اشکوریها ستاد انتخابات شهرستان رودسر در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رحیم آباد می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی ۲۴ نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رحیم آباد به شرح زیر می باشد:

 

۱-  حسین ابراهیمی مشهور به رامین فرزند یداله کد نامزد ۱۵

۲- کامبیز احمدی رحیم آبادی فرزند یداله احمدی کد نامزد ۱۶

۳-  نصراله آقائی فرزند ملک على کد نامزد ۱۷

۴-  علی امیدواراشکلک مشهور به فرزاد فرزند مسلم کد نامزد ۱۸

۵-  معصومه پارسافر فرزند نقی کد نامزد ۱۹

۶-  سیدعزیز پاکدامن جیرکل فرزند سید مصطفى کد نامزد ۲۱

۷-  بیژن حکیمی فرزند محمدعلى کد نامزد ۲۴

۸-  حشمت خانی گوائی فرزند مرتضى کد نامزد ۲۵

۹-  محمدرضا درویشی مشهور به عون فرزند داود کد نامزد ۲۶

۱۰-  نقی ربیعی سوخته کش فرزند نجف کد نامزد ۲۸

۱۱ – سهراب رجبی نیاسانی فرزند نصرت کد نامزد ۲۹

۱۲-  یاسر سادات بندبن بالنگا فرزند سعداله کد نامزد ۴۱

۱۳ – محمدجواد سلیمانی کشایه فرزند على کد نامزد ۴۲

۱۴ – مسلم سلیمانی کشایه مشهور به سلیمان فرزند روح الله کد نامزد ۴۵

۱۵ – رقیه صدیق رحیم آبادی مشهور به گیتى فرزند خلیل کد نامزد ۴۶

۱۶ – حسین عباسی هراتبر فرزند رمضانعلی کد نامزد ۴۷

۱۷ – سعید علیزاده سی سرا فرزند قدمعلى کد نامزد ۴۹

۱۸ – حامد علی زاده کوشکوهی فرزند هاشم کد نامزد ۵۱

۱۹ – امیر فریدونی فرزند ایرج کد نامزد ۵۲

۲۰-  مرتضی قربانی بلدسر فرزند محمد على کد نامزد ۵۴

۲۱ – حشمت اله قربانی گیلایه فرزند عباس کد نامزد ۵۶

۲۲ – عیسی محمدی بازنشین فرزند یداله کد نامزد ۵۷

۲۳ – وحید موسی پوررحیم آباد فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۸

۲۴ – سیدهادی نصیری سجیرانی فرزند سید عباس کد نامزد ۵۹