به گزارش خبرنگار اشکوریها ، صبح امروز به همت دانش آموزان مدرسه بینا واجارگاه نمایشگاهی از محصولات تولیدی شان برپا شد.

نمایشگاه محصلات دانش آموزان بینا نمایشگاه محصلات دانش آموزان بینا۱ نمایشگاه محصلات دانش آموزان بینا۲ نمایشگاه محصلات دانش آموزان بینا۴ نمایشگاه محصلات دانش آموزان بینا۵ نمایشگاه محصلات دانش آموزان بینا۶